• کارشناس پرستاری از دانشگاه علوم پزشکی آبادان
• کارشناس ارشد پرستاری سالمندان از دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی
• بیش از دوسال سابقه کار در اورژانس بیمارستان ها و آسایشگاه های سالمندان