• کارشناس پرستاری از دانشگاه علوم پزشکی ایران
• با سابقه ی کار در اورژانس بیمارستان های شهر تهران
• با سابقه کار در مراکز ترک اعتیاد