• کارشناس پرستاری از دانشگاه علوم پزشکی بابل
• کارشناس ارشد پرستاری سالمندان از دانشگاه علوم پزشکی تهران
• کارشناس زخم با مدرک معتبر از دانشگاه علوم پزشکی تهران
• دارای گواهینامه کارشناس پرستاری بخش مراقبت های ویژه (ICU)
• با سابقه کار تخصصی در بخش قلب بیمارستان های سطح شهر