• کارشناس پرستاری از دانشگاه علوم پزشکی آزادتهران
• دارای گواهینامه کارشناس پرستاری بخش مراقبت های ویژه (ICU) و (CCU) از جهاد دانشگاهی تهران
• با سابقه کار در اورژانس بیمارستان های شهر تهران