بکار گیری متخصصین خبره در آسایشگاه سالمندان، از جمله پزشک عمومی، متخصص اعصاب و روان، متخصص داخلی، فیزیوتراپ، کاردرمان، گفتار درمان، کارشناس تغذیه، پرستار سالمند و …