مجموعه دارای آشپزخانه صنعتی و میوه های مناسب فصل میباشد.
در صورت نیاز سالمندان عزیز به رژیم های غذایی خاص ، طبق اصول و نظریه کارشناس تغذیه تهیه و توضیع میگردد