بروزترین تجهیزات پزشکی و توانبخشی با استفاده از متدهای استاندارد در طراحی مناسب سالمندان به پیشنهاد موسسه و با مشاوره مهندسین پزشکی در آسایشگاه سالمندان مهربان